برچسب: دزدی
آیا دزدی از غیرمسلمان جایز است؟
20 دی 1397
بدون دیدگاه

آیا دزدی از غیرمسلمان جایز است؟

آیا دزدی از افراد کافر در کشورهای غیر اسلامی (بدون حکومت اسلامی) در هنگام جنگ و یا زمان دیگر جایز است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام مرجع تقلید چنین نظری دارد؟