برچسب: دزدی
آیا دزدی از غیرمسلمان جایز است؟
۲۰ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آیا دزدی از غیرمسلمان جایز است؟

آیا دزدی از افراد کافر در کشورهای غیر اسلامی (بدون حکومت اسلامی) در هنگام جنگ و یا زمان دیگر جایز است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام مرجع تقلید چنین نظری دارد؟