برچسب: سن تکلیف
مراد از مرجعیت و تقلید چیست؟ آیا تقلید امرى نکوهیده نیست؟
20 دی 1397
بدون دیدگاه

مراد از مرجعیت و تقلید چیست؟ آیا تقلید امرى نکوهیده نیست؟

«مرجعیت» به معناى فتوا دادن، یک اصطلاح فقهى است که در مقابلِ آن، مفهوم «تقلید» قرار می‌گیرد؛ یعنى هرگاه کسى «مرجع» است، دیگرانى «مقلّد» او هستند. از این‌رو؛ براى تحلیل مفهوم «مرجعیت» ناگزیر از توضیح معناى «تقلید» هستیم. «تقلید» در زبان فارسى بار معنایى دارد که حکایت از پیروى بدون دلیل از کسى می‌کند. اقبال…..