برچسب: سوسیالیسم
نظر اسلام درباره اصول سوسیالیسم چیست؟
21 دی 1397
بدون دیدگاه

نظر اسلام درباره اصول سوسیالیسم چیست؟

سوسیالیسم به معنای ساده خود، نظامی سیاسی ـ اقتصادی است که در آن دولت از راه برنامه‌ریزی یا به شکلی مستقیم‌تر، ابزارهای اساسی تولید را کنترل می‌کند یا مالک قانونی آن است. اصول و مؤلفه‌های عمده نظام سوسیالیستی ـ که آن‌را از دیگر نظام‌های غیر دینی متمایز می‌سازد ـ عبارتند از: جامعه‌گرایی، برابری و فراملیتی……