برچسب: قاعده
معنا و مدرک و مستند فلسفی قاعده معروف «اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند» چیست؟
22 دی 1397
بدون دیدگاه

معنا و مدرک و مستند فلسفی قاعده معروف «اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند» چیست؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، تعریف ساده و واضح این قاعده آن است که اگر به عنوان نمونه، خصلت نیکی را برای فردی ثابت کردیم، این نشانگر آن نیست که هیچ فرد دیگری از این خصلت نیکو بهره‌مند نمی‌باشد، بلکه چون ما تنها در صدد بیان ویژگی‌های فرد اول بودیم، به او پرداختیم و ویژگی…..