برچسب: اجکام نماز
در نماز جماعت صف چگونه تشکیل می شود؟ آیا حرکت در نماز آن را باطل می کند؟
۲۰ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

در نماز جماعت صف چگونه تشکیل می شود؟ آیا حرکت در نماز آن را باطل می کند؟

به مسجدی رفتم که در آن دو نفر مشغول نماز جماعت بودند. یکی امام جماعت و دیگری مأموم (ماموم، کمی جلوتر از صفی که برای جماعت تشکیل می شود به امام اقتدا کرده بود). شخص سوّمی آمد و دست آن مأموم را گرفت و عقب کشید تا یک صف درست پشت سر امام تشکیل دهد. آیا این درست است؟